Algemene Voorwaarden

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met het schildersbedrijf Pigment Painters, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomsten welke door alle medecontractanten werden aanvaard. De algemene voorwaarden dienen te worden aanvaard door de medecontractant/klant ook al zijn deze strijdig met de algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant/klant.

2. Offertes en bestellingen

Offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes blijven geldig gedurende 1 maand. Er is pas een bindende overeenkomst na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever en wanneer deze uitdrukkelijk werd aanvaard door Pigment Painters.

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van het bedrag van de offerte/overeenkomst buiten de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, leveringen of aankopen in het kader van de overeenkomst. Indien de bestelde hoeveelheden tijdens de uitvoering van de werken geringer blijken, is een vergoeding van 25 % van het niet uitgevoerde offertebedrag verschuldigd.

In de offertes zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door de schilder werd veroorzaakt, zoals schade door derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, en dergelijke meer.

3. Uitvoeringstermijn

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding worden de uitvoeringstermijnen ten indicatieve gegeven. Vertraging in de uitvoering van de werken die de drie maanden niet overschrijdt kan niet als reden tot verbreking van het contract ingeroepen worden. De uitvoeringstermijn begint pas na ontvangst door Pigment Painters van de door de klant ondertekende prijsofferte, en van het eventueel contractueel bedongen voorschot.

Bij vertraging in de levering en de uitvoering van de werken, veroorzaakt door de klant zullen de bestelde goederen en de uit te voeren werken onmiddellijk gefactureerd worden en zullen de materialen ter beschikking gehouden worden door de klant, op diens kosten en risico.

4. Prijsaanpassingen

Wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken zal het voorwerp uitmaken van een prijsaanpassing, desgevallend ook van de voorziene uitvoeringstermijn.

5. Aanvaarding zichtbare/onzichtbare gebreken

Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke aanvaard door Pigment Painters. Elke klacht dient te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken en dit per aangetekende brief. Na het verstrijken van deze termijn worden de werken aanzien als aanvaard. Indien bepaalde gebreken in de ruimten waarin werken dienen te worden uitgevoerd niet werden vastgesteld tijdens de offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van Pigment Painters worden weerhouden. Eventuele meerwerken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte producten. Pigment Painters draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ingevolge opstijgend vocht.

6. Risico's

Pigment Painters draagt geen verantwoordelijkheid wanneer tijdens de uitvoering van de werken andere aannemers/derden die de werf betreden schade veroorzaken aan de door Pigment Painters uitgevoerde werken. De herstelling van deze schade wordt eveneens afgerekend aan regietarief, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte producten. Pigment Painters behoudt het eigendomsrecht op de geleverde of geplaatste goederen tot de prijs door de opdrachtgever volledig werd betaald. Anderzijds draagt de opdrachtgever het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het goed afsluiten en bewaken van de werf. Producten en werktuigen welke op de werf werden geleverd, worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. De premies voor eventuele verzekering tegen diefstal of beschadiging van de op de werf geleverde goederen en materieel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Betalingen

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 20 %, alsmede heeft Pigment Painters het recht op de vergoeding van ALLE KOSTEN die hij heeft moeten maken ter invordering van de schuld. De geleverde goederen blijven eigendom van Pigment Painters tot op het ogenblik van integrale vereffening van de factuur. In geval van wanbetaling behoudt Pigment Painters zich het recht voor alle contracten in uitvoering te schorsen zonder voorbehoud van schadevergoeding; en alle nog verschuldigde maar niet-vervallen sommen onmiddellijk op te eisen.

8. Overmacht

Gevallen van overmacht, ongevallen,  algemene of gedeeltelijke staking, oproer, brand, gebrek aan grondstoffen en/of vervoersmogelijkheden, enz ontslaat Pigment Painters van iedere verantwoordelijkheid.

9. Toepassing recht en bevoegde rechtbank

Bijbetwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

Creatieve coöperatie tussen schilders Filip Vantyghem en Stijn Brackx. Huisschilders gevestigd regio Brugge.

© 2022 webdesign Studio El Tigre

Activiteiten

Schilderwerken Interieur

Behang & vliesbehang

Decoratieve technieken

Schilderwerken Exterieur

Kalei

...

Contact

Pigmentpainters
Kortemarkstraat 168
8820 Torhout
BE 0798 638 315

• GSM Filip: 0477 72 08 08
• GSM Stijn: 0494 35 52 24
• info@pigmentpainters.be